REIKI HEALING

UNIVERSELL LIVSENERGI

(Reiki healing

Universal life-energy)

 

USUI REIKI HEALING

Reiki er en healingteknikk som blir utøvet ved håndspåleggelse. Vi antar at teknikken har oppstått i Tibet for tusenvis av år siden.

Reiki ble gjenoppdaget av Dr. Mikao Usui, en Japansk buddhist munk på 1800 tallet. Usui ville finne ut hvordan Buddha og Jesus ga

healing til de syke. I løpet av sine 10 års søken studerte han kristendommen og de hellige skriftene fra Japan, India og  Tibet.

Mot slutten av sin søken kom hele Reiki systemet til ham i forbindelse med en spesiell hendelse på det hellige fjellet Kuriyama, Japan.

( Reiki is a healing technic by using hands. We suppose that the technic araised in Tibet for thousends of years ago. Reiki was rediscovered by Dr. Mikao Usui, a Japanese buddhist monk, around 1800. Usui would like to find out how Buddha and Jesus gave healing to the sick one. In 10 years of searching he studied the christians and the holy script from Japan, Indien and Tibet. At the end of his search the Reiki systeme come to him in a speciale happening on the holy mountain Kuriyama, Japan).

 

HVA ER REIKI? (What's Reiki?)

Reiki er satt sammen av to japanske ord - rei og ki. Rei betyr spirituell intelligens eller universell. Ki betyr livsenergi.

Reiki betyr spirituelt ledet livsenergi.

(Reiki is combined by two Japanese words - rei and ki. Rei means spiritual intelligence or universal. Ki means life energy. Reiki means spiritual leaded life energy).

 

HVORDAN FOREGÅR EN REIKI BEHANDLING? (What's going on, in the Reiki treatment?)

Reiki gis ved håndspåleggelse. En vanlig behandling foregår ved at hendene blir plassert i et system fra hode, skuldre og ned til mage,

ben, deretter rygg. Hver posisjon holdes i fra 3 til 10 minutter. Hele behandlingen varer fra 45 til 90 minutter. En behandling gir en

vidunderlig varm stråling som er meget avslappende, den har en positiv virkning både for klientene og Reikihealeren.

(Reiki are given with laying on by hands. A ususal treatment are by placing the hands in a special system from head, shoulder og down to the stomach, legs, and  at last the back. Every position last at least 3 to 10 minutes. The hole treatment last about 45 to 90 minutes. A treament gives a wonderful warm feeling, that are very relaxing, works positive on both clients and the Reiki healer.)

 

BEHANDLE DEG SELV (Treat your self.)

Reiki kan bli brukt for å behandle deg selv, ved å legge hendene dine på deg selv vil Reiki flyte inn i deg og begynne å heale deg.

(Reiki can be used to heal yourself, by laying your hands on yourself, the Reiki will "float" into you and start the healing of you.)

 

HVA KAN BEHANDLES? (What can be treated?)

Reiki er både kraftig og mild, og i løpet av den tiden den har vært i bruk hos menneskeheten har den vist seg å kunne heale

bokstavelig talt hver eneste kjente sykdom og skade, så som kreft, hjerte lidelser, hudlidelser, kutt, brekte ben, hodepine,

forkjølelse, insektsstikk, mangel på selvtillitt etc.

(Reiki are both powerful and mild, Reiki have been used in the mindkind. Reiki have proved to heal about every known desease or illness, as cancer, hearth desease, skin problems, headache, cold, lack of self defence, and so on.) 

(The Reiki healer can not give any garuantee.)

 

HVEM KAN LÆRE REIKI? (Who can learn Reiki?)

Reiki blir ikke undervist i på samme måte som andre healingteknikker blir. Den blir overført til eleven via en initiering av

Reiki Master.  Hvem som helst kan lære seg Reiki uten tidligere ærfaring eller talent. Initieringen åpner opp

hjerte-, krone- og håndchakraene,  og skaper en helt spesiell forbindelse mellem eleven og Reiki kilden.

Etter initiering blir bruken av Reiki forklart og demonstrert.  Etter dette er det kun nødvendig for eleven/Reikihealeren

å legge hendene sine på klienten - med den intensjon at healeren og Reiki energien automatisk vil flyte gjennem giveren

til klienten. Takket være denne unike initieringsprosessen, kan Reiki lett læres i løpet av et weekend kurs.

(Reiki are not teached in the same way as other healingtechnics. Reiki is transfered to the student throu a initiering by the Reiki Master. Everyone can learn Reiki without any experience or talent. The initiering open up hearth-, crown- and handchakra, and create a special connection between the student and the Reiki source. After the initiering the Reiki is explained and  demonstrated. Now it's only for the student/Reiki healer to lay hands on the client - the anergy from the student and Reiki healer will automaticly "float" throu the "giver" to theclient. Thank's to this initiering prosess, Reiki can easily be learned at a weekend course.)

 

HVORDAN FUNGERER REIKI? (How does Reiki work?)

Reiki er en utrolig energi som kommer direkte fra den høyeste spirituelle kilde, Den har sin egen intelligens og vet eksakt

hvor den skal gå og hva den skal gjøre. Den er multidimensjonal og vil heale årsaken til problemet - samme hvilket nivå det

befinner seg på - kropp eller sjel. Den behøver ikke bli ledet av utøveren. Det er en veldig enkel, men samtidig kraftfull

handling som kan bli lært av enhver. Fordi dette er kanalisert healing, blir Reikihealerens energi aldri tappet. Når man gir

Reiki blir utøveren også healet og opplever en forsterkning av livsenergien.  De som alerede arbeider med healing hevder at

healingkraften deres øker med minst 50% etter at de har mottatt Reiki.

(Reiki is an unbelievable energy coming from the highest spiritual sourse. It's from it's own intelligence and know exact where to go and what to do. It's multidimentional, and will heal the cause to the probleme - no mather what level - body or soul. because this is a canalised healing, the energy of the Rekihealer will never be empty. When doing Reiki, the healer will be healed too, and experience a strengthning of life energy. They who allready works with healing, maintain that their healing power add at least 50% when received Reiki.)

 

ER REIKI EN RELIGION? (Is Reiki a religion?)

Selv om Reiki er spirituelt er det ikke en religion. Reiki har ingen dogma og det er ingen ting du må tro på for å lære deg å

bruke Reiki.  Faktum er at Reiki er ikke avhengig av tro, og den vil fungere selv om du tror på Reiki eller ikke.

(Even if Reiki is spiritual, it's not a religion. Reiki have no dogma, it's nothing you have to believe in, to use Reiki. The fact is; Reiki is not depending on believe, Reiki will work even if you believe in Reiki or not.) 

 

MANGFOLDIG BRUK AV REIKI (A great many use of Reiki)

Reiki er veldig anvendelig og kan bli brukt til å heale eller å forbedre menneskelige forhold eller vanskeligheter. I tillegg

til å heale deg selv og andre, kan Reiki også bli brukt til å beskytte fra vondt, hjelpe til med å løse problemer og nå sine mål.

(Reiki is very useful and can be used to heal, or to improve human conditions or diffeculties. To add, heale yourself and others, Reiki also can be used to protect from evil, help with problemes and to reach your goal.)

 

OVERSIKT OVER DE FORSKJELLIGE NIVÅENE I REIKI (The different level in Reiki)

REIKI 1 - Du lærer å bruke hendene dine på en ny og mer bevisst måte. Håndposisjoner læres og innøves ved at

kursdeltagerne gir hverandre behandlinger.

(You learn to use your hands in a new and more constructive way. Handpossision to be learned with using it on the course-members. )

 

REIKI 2 - energien forsterkes, og du lærer hvordan fjernhealing kan brukes til fremtidige eller nåværende situasjoner,

forhold, fysiske og psykiske lidelser personer, dyr etc.

(The energy is strengthen, and you learn how absent healing can be used for the future or present situations, companionship, physical and psychical on people, animals etc.)

 

ART  - Advanced Reiki Training - du innvies med Master symbol, du får større kraft enn tidligere, du lærer å bruke

krystaller og hvordan du lager et Reiki gitter, samt Reiki psychic surgery.

Advanced Reiki Training-you are intiered with Reiki symbol, You will get more power than earlier, you learn to use crystals and how to create a Reiki fence, and Reiki psychic surgery.)

 

REIKI 3 - full initiering - du lærer alle initieringer på alle nivåer av Reiki.

(Complete initiering - you learn initierings on all level in Reiki.)

 

KARUNA REIKI - er beregnet for deg som har lært deg Usui Reiki. Karuna er sanskrit og betyr "compassionate action".

Reiki er et vanlig ord for healing i  Japan.  For å kunne ta Karuna må du ha tatt Reiki 2.

Du lærer fire symboler som du kan bruke i dine healing behandlinger.  Det første symbolet åpner for healing,

det andre gir dyp healing, det tredje bryter opp negative mønster, det fjerde jorder oss. I Karuna 2 lærer du ytterligere

fire symboler med høyere frekvens. For å bli Karuna Reiki Master må du være Reiki Master.

(Are  for you who have learned Usui Reiki. Karuna is sancrit and means: "compassionate action". Reiki is a usual word for healing in Japan. To learn Karuna you have to have Reiki 2. You learn 4 symbols you can use in your healing therapy. The first symbol open for healing, the other gives deep healing, the third broke up negative patterns and the fourth earth us. In Karuna 2 you learn even 4 more symbols at higher frequence. To be Karuna Master, you have to be a Reiki Master.

********************************

Du har 7 chakras (You have 7 chakras):

Krone - Crown chakra.

Penealen, 3. øye - Penealen, third eye.

Hals - Neck chakra.

Hjerte - Heart chakra.

Solar plexus.

Hara, mage - Hara, stomach chakra.

Rot - Rooth chakra.

****************************

 

***********************

Absent Healing can be ordered on e-mail or phone:

Eli Fjeld

Phone: +47-69809689.

Mobil: +47-98484585

Spesiality: Animals.

I also now and then can "see" people who have past away.

Also some dreams, I can explain.

I can "clean" your house.

************************

Some clients word:

Eli, thank you for all your Reiki on Babe and me. Your Reiki
helped me get over a dreadful time in my life. Reiki also
helped my Bedlington Terrier who was reacting to the stress,
too. I am definitely a believer in Reiki. Thank you, Eli.

************************************

Thank you for helping me and J... out, in a diffecult time in our life.

************************************

It's unbelievable what have happen to Philip and also with Titania, depression are gone, no sad dogfaces, no hysterical, biting Philip. His owner and the other lady with the Wolfhound, had planed a dogshow tour in the North, but because of the problemes with Philip, they did'nt go for it, it was excactly that bad. He is probably the best I have ever bred. KS.

P.S. Philip have been to Dogshows after this, and are doing great. Thank you.

***********************************

My heartfelt thanks!!!  I am convinced it was prayers, Reiki, and good wishes that brought my
Kiki home to me :))))
Hugs, and lots of love to you :)))))))

Christina

***********************************

For annen gang har Eli Fjeld reddet livet til en av mine hunder i siste minutt! Orlando hadde ikke vårt i live uten deg Eli og din fantastiske healing. Tusen takk.

(For the second time Eli Fjeld have saved the life of one of my dogs in last minute! Orlando had not been living without you Eli and your wonderful healing. Thank you.)

***********************************


This page is best viewed with IE 800x600 and 1024x768.
Site Copyright © 2005 Eli Fjeld
All rights reserved. No part of this website may be copied without permission.